JELENK Sp. Idrija
Lovska družina
JELENK Spodnja Idrija
Jelenk Sp. Idrija
JELENK Spodnja Idrija
LD Jelenk
Pojdi na vsebino
Zgodovina
USTANOVNI ČLANI LD JELENK - 1954 -

Bevk Jože Otalež
Burnik  Franc  Sp. Idrija
Burnik  Ivan  Sp. Idrija  -  Gospodar
Burnik  Karel  Sp. Idrija
Burnik  Rafael  Sp. Idrija
Carl  Anton  Sp. Idrija
Carl  Franc  Sp. Idrija
Carl  Franc  Sp. Kanomlja
Carl  Herman  Sp. Idrija  -  Blagajnik
Carl  Rafael  Sp. Kanomlja
Filipič  Lado  Sp. Idrija  -  Starešina
Sedej  Mihael  Sr. Kanomlja
Uršič  Ivan  Sp. Kanomlja
Zajc  Konrad  Idrija
KRATKA KRONIKA LD JELENK SP. IDRIJA
Na območju sedanje LD Jelenk je, kolikor vemo, v prejšnem stoletju za časa Avstro-Ogrske obstajalo le drţavno (domensko) lovišče. Leta 1905 je bilo ustanovljeno Delavsko lovsko društvo Idrija, ki je imelo v zakonu lovišča  na  območju  Idrije,  Sp. Idrije,  vseh  treh  Kanomelj,  Masor  in Otaleţa. V to društvo so bili včlanjeni tudi lovci iz Sp. Idrije, Vendar so se  zaradi nesoglasja  v  društvu  lovci  iz  Sp.  Idrije  odcepili  od  svojih vrstnikov v Idriji in v Spodnji Idriji ustanovili Lovski klub, ki je štel 19 članov, ter sprejeli svoj red. Med njimi so izvolili prvega predsednika in sicer  Marka  Burnika.  Pozneje  sta se spodnjeidrijski  in  idrijski  klub ponovno zdruţila ter delovala skupno.
Obe svetovni vojni sta pustile teţak pečat tudi na področju lovstva in divjadi. Šele ob osvoboditvi se je lovstvo na idrijskem preoblikovalo v družine.  Lovska  druţina  Idrija  je  nastala  že konec leta 1945 in  je upravljala z loviščem, ki je merilo 11000 ha. Leta 1949 so LD Idrija priključili  še  7300  ha  gozdov  in tako je znašala  površina  lovišča  LD Idrija  18300  ha.  Iz tega združenega  lovišča  so  leta  1954  nastala  tri lovišča,  ki  so jih prevzele  lovske  družine  Idrija,  Spodnja  Idrija  in Krekovše. Lovišče Šebrelje je bilo leta 1963 priključeno k lovišču LD Sp. Idrija,  ki  se  je  leta  1971  preimenovalo  v  lovišče oziroma Lovsko družino Jelenk Sp. Idrija.

Leta 1958 je bil sprejet sklep, da se zgradi lovska koča pod Jelenkom. zgrajena  je  bila  z  marljivim  delom, požrtovalnostjo  ter  mnogimi odrekanji ter leta 1960 predana svojemu namenu. Leta 1983 se je pričela temeljita prenova, ki je bila zaključena z veliko slovesnostjo 30.06.1985.
V  Spodnji  Idriji,  v  bivši  zgradbi  pošte,  so  člani LD uredili  svoje pisarniške prostore in zbiralnico divjačine.

Napisal: Hladnik Slavijo
Nazaj na vsebino